Management

President

Nagai, Yutaka
Nagai, Yutaka

Managing Director

Komatsu, Takashi
Komatsu, Takashi

Managing Director

Murase, Takeshi
Murase, Takeshi

Director

Oshima, Hiroaki
Oshima, Hiroaki

Director (External)

Yamazaki, Kentaro
Mizota, Koji
Takahashi, Hiraku
Suzuki, Shinya

Auditor (External)

Nakamoto, Takashi

As of 31 May. 2021