Management

President

Aoyama, Yoichi
Aoyama, Yoichi

Managing Director

Komatsu, Takashi
Komatsu, Takashi

Managing Director

Murase, Takeshi
Murase, Takeshi

Director

Oshima, Hiroaki
Oshima, Hiroaki

Director (External)

Sakata, Michiharu
Mizota, Koji
Takahashi, Hiraku
Yoshida, Junichi

Auditor (External)

Nakamoto, Takashi

As of 31 May 2019