Management

President

Aoyama, Yoichi
Aoyama, Yoichi

Managing Director

Komatsu, Takashi
Komatsu, Takashi

Managing Director

Murase, Takeshi
Murase, Takeshi

Director

Oshima, Hiroaki
Oshima, Hiroaki

Director (External)

Yamazaki, Kentaro
Mizota, Koji
Takahashi, Hiraku
Kase, Yohei

Auditor (External)

Nakamoto, Takashi

As of 29 May 2020